Sunday, February 18, 2018

shree madhva vijaya prameya phalamaalikaa 1

श्रीमध्वविजय सर्गाः षोडशानुक्रमादहम्‌ ।
तेषां प्रमेयं वक्ष्यामि सङ्ग्रहेण सतां मुदे ॥ १ ॥


shreemadhvavijaya sargaaH ShoDashaanukramaadaham |
teShaaM prameyaM vakShyaami sa~NgraheNa sataaM mude || 1 ||

padachCheda (words separation):
shreemadhvavijaya, sargaaH, ShoDasha, anukramaad, aham, teShaaM, prameyaM, vakShyaami, sa~NgraheNa, sataaM, mude

anvaya (natural order):
shreemadhvavijaya, ShoDasha, sargaaH,  aham, teShaaM, prameyaM, anukramaad, sataaM, mude, sa~NgraheNa, vakShyaami

pratipadaartha (word by word meaning):  
 • shreemadhvavijaya= the madhva vijaya epic poem by shree naaraayaNa paNDitaachaarya
 • ShoDasha= sixteen
 • sargaaH= cantos
 • aham= I
 • teShaaM= their
 • prameyaM= the correct knowledge
 • anukramaad = following the original sequence
 • sataaM= virtuous people
 • mude= for the joy
 • sa~NgraheNa= in a summary form
 • vakShyaami= I will tell

taatparya (summary):shree naaraayaNa paNDitaachaarya created the epic poem shree madhva vijaya consisting of sixteen cantos.  I (shree vishnu teertha) will now give their correct knowledge for the joy of the virtuous people in a summary form and following the original sequence in shree madhva vijaya.

No comments:

Post a Comment