Sunday, March 4, 2018

shree madhva vijaya 7.15

अपि सप्ततया विराजितान्‌ ।
   गतसङ्ख्यान्‌ गुणिनो गुणोज्झितान्‌ ॥
अपि मन्युमदादिवर्जितान्‌ ।
   गतभोगान्‌ पवनाशनान्‌ सदा ॥ ७.१५ ॥


api saptatayaa viraajitaan |
   gatasa~Nkhyaan guNino guNojjhitaan ||
api manyumadaadivarjitaan |
   gatabhogaan pavanaashanaan sadaa || 7.15 ||


padachCheda (words separation): 
api, saptatayaa, viraajitaan, gatasa~Nkhyaan, guNino, guNojjhitaan, api, manyumadaadivarjitaan, gatabhogaan, pavanaashanaan, sadaa

anvaya (natural order):
gatasa~Nkhyaan, saptatayaa, viraajitaan, api, guNinaH, guNojjhitaan, api, manyumadaadivarjitaan, gatabhogaan, sadaa, pavanaashanaan

pratipadaartha (word by word meaning): 
 • gatasa~Nkhyaan= countless
 • saptatayaa= having matted hair
 • viraajitaan= adorned
 • api= although
 • guNinaH= having the auspicious qualities; having the sacred thread yagnopaveeta (brahmacharya and gR^ihasta stage)
 • guNojjhitaan= rid of the satva, rajah tamo qualities; not having the sacred thread yagnopaveeta (sanyaasa stage)
 • api= even though
 • manyumadaadivarjitaan= 
  • manyu= anger
  • mada= intoxication
  • aadi= etc
  • varjitaan = devoid of
 • gatabhogaan= rid of all worldy desires
 • sadaa= always 
 • pavanaashanaan= having air as their food (not concerned about food)
summary:

Acharya madhva saw countless disciples of lord vedavyaasa who were although adorned with matted hair, were belonging to all three ashramas or stages of brahmin life (brahmacharya, vanaprasta, and sanyaasa).   They had the auspicious qualities and were rid of satva, rajo, and tamas qualities.  They were devoid of the bad qualities like anger, intoxication, etc. While they were rid of all worldly desires, they were only having air as their food not focusing on normal food.

No comments:

Post a Comment